Site Overlay

Najczęściej zadawane pytania:

Znak jakości stanowi potwierdzenie faktu, że instytucja, która go posiada działa zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami i normami przyjętymi w branży. Pozwala również na realizację usług dofinansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

O znak jakości mogą ubiegać się instytucje, które:

 • posiadają min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)

lub spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • właściciel firmy posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie (trenerskie/nauczycielskie) w prowadzeniu zajęć (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)

lub

 • instytucja szkoleniowa zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę metodyka/kierownika merytorycznego, który posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń). Metodyk/Kierownik merytoryczny musi być zatrudniony przez cały okres obowiązywania Znaku Jakości.

Znaku jakości nie można kupić. Znak jakości przyznawany jest bezpłatnie w ramach działalności statutowej, natomiast instytucja szkoleniowa opłaca usługę audytu.

Po pierwsze musisz opłacić procedurę audytu. Pamiętaj przy tym, że przejście samej procedury nie oznacza, że Twoja instytucja otrzyma znak jakości. Audyt jedynie ocenia, czy spełnia ona wszystkie niezbędne wytyczne. Audytor wskazuje również te obszary, które należy poprawić, aby móc uzyskać znak jakości TGLS QA.

Po spełnieniu wszystkich warunkach Fundacja TGLS wydaje certyfikat potwierdzający uzyskanie znaku jakości. Od tego momentu pobierana jest też niewielka opłata za możliwość posługiwania się znakiem.

Tabela opłat znajduje się na stronie: https://znak-jakosci.tgls.pl/oplaty/#oplaty

 • Instytucja zgłasza się do TGLS z wnioskiem o przeprowadzenie audytu – link do formularza znajduje się na stronie:
  https://znak-jakosci.tgls.pl/oplaty/#ankieta-samooceny
 • TGLS przekazuje przedstawicielowi kandydata link do formularza samooceny;
 • Następuje weryfikacja przesłanego zgłoszenia, a następnie (w przypadku pozytywnej oceny) podpisywana jest umowa na przeprowadzenie audytu, ustalany jest wstępna data audytu. Audyt odbywa się od 2-4 tygodni po podpisaniu umowy;
 • Po podpisaniu umowy wystawiana jest faktura – należy ją opłacić przed rozpoczęciem procedury audytu;
 • Proces audytu trwa maksymalnie dwa dni i odbywa się stacjonarnie w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu prowadzenia działalności. Nie ma możliwości audytu w formie online;
 • Jeśli wynik audytu będzie pozytywny zostanie wystawiony certyfikat potwierdzający możliwość posługiwania się znakiem jakości TGLS QA.

Tak. Audytor poprosi o dokumenty zadeklarowane przez instytucję szkoleniową w ankiecie samoocen. Lista poruszanych tematów została umieszczona na stronie:
https://znak-jakosci.tgls.pl/oplaty/#samoocena

Nie, z uwagi na charakter tej procedury forma online jest niedozwolona. Każdy audyt odbywa się w formie stacjonarnej. Dotyczy to zarówno pierwszego audytu przeprowadzanego przed uzyskaniem znaku jakości, jak i kolejnych, których celem jest przedłużenie okresu obowiązywania aktualnie posiadanego przez instytucję znaku jakości.

Nie. Audyt ma jedynie zweryfikować, czy instytucja może otrzymać znak jakości. Nie gwarantuje natomiast jego otrzymania. W przypadku negatywnej weryfikacji nasz zespół wskaże w jakich aspektach należy dokonać poprawy działalności przedsiębiorstwa, aby móc ubiegać się o znak jakości.

Jeśli Twoja instytucja nie posiada wdrożonej którejś z procedur, o którą pytamy, to oczywiście opisz nam stan faktyczny. Pamiętaj, że nie musisz wpisywać się w pełni we wzorzec. To, że niektóre procedury wyglądają w Twoim przedsiębiorstwie inaczej nie musi od razu oznaczać, że prowadzisz szkolenia w sposób niewłaściwy.

Znak jakości jest przyznawany na okres 3 lat. Po tym okresie należy ponownie przystąpić do procedury audytu.

W takim przypadku możliwość posługiwania się znakiem jakości TGLS QA zostanie cofnięta.

Znak jakości jest przyznawany dla instytucji szkoleniowej, a nie dla konkretnego zakresu jej działalności. To zaś oznacza, że nie musisz nam zgłaszać zmian w portfolio oferowanych usług. Znak jakości nadal będzie obowiązywać nawet po całkowitej zmianie tematyki prowadzonych szkoleń.

W przypadku zmiany formy prawnej prowadzonej działalności (np. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę) istnieje  możliwość warunkowego przeniesienia znaku jakości ale tylko w przypadku przekształcenia działalności, przy czym działalność na którą pierwotnie został przyznany znak jakości musi zostać zamknięta, wykreślona z rejestru (nie zawieszona). Instytucja szkoleniowa musi również przedstawić dokument (np. uchwałę spółki) z którego będzie jednoznacznie wynikać że całe dobro, doświadczenie, wartości merytoryczne, referencje zostają przeniesione do nowej działalności. Musi z tego dokumentu wynikać kontynuacja działalności szkoleniowej.

Procedura zmiany danych instytucji szkoleniowej wiąże się z opłatą administracyjną za czynności z związane z aktualizacją certyfikatu.
Szczegóły znajdują się na stronie: https://znak-jakosci.tgls.pl/oplaty/#oplaty

Nie. Znak jakości jest przyznawany dla konkretnej firmy i nie może być przenoszony na inne działalności tego samego właściciela. Każda z firm jest w tym przypadku traktowana oddzielnie i audyt dla niej musi być przeprowadzany oddzielnie.

Lista firm, które są uprawnione do posługiwania się znakiem jakości TGLS QA jest umieszczona na stronie:
https://znak-jakosci.tgls.pl/lista-instytucji-ze-znakiem/

W pierwszej kolejności zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną poświęconą znakowi jakości

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym ekspertem, Panią Kamilą Hejmej:


tel: 570 247 213
email: khejmej@tgls.pl

Znak Jakości jako obowiązek do BUR

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie zostały sprecyzowane wytyczne dot. Karty Podmiotu w Biurze Usług Rozwojowych (BUR).

Nowa Karta Podmiotu nakłada na Instytucje Szkoleniowe obowiązek posiadania Certyfikatu/Akredytacji, aby mogła realizować Usługi Rozwojowe ze środków publicznych. Jedną z możliwych akredytacji pozytywnie zweryfikowanych przez PARP jest Znak Jakości TGLS Quality Alliance.

PARP pozytywnie zweryfikował Znak Jakości TGLS QA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie weryfikowała Znak Jakości dla instytucji szkoleniowej TGLS Quality Alliance w związku z procesem legislacyjnym zmierzającym do zmiany rozporządzenia ws. Krajowego Systemu Usług dla MŚP m.in. w zakresie kryteriów rejestracji podmiotów.

Miło nam poinformować, że w dniu 31 stycznia 2020 PARP opublikował aktualną listę certyfikatów i akredytacji, na której znajduje się Znak Jakości TGLS QA. Jest to potwierdzeniem, że Znak Jakości TGLS QA jest akceptowanym dokumentem na potrzeby rejestracji instytucji szkoleniowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

TGLS copyright ©. all right reserved.