Proces uzyskania Znaku Jakości TGLS Quallity Alliance

Aby uzyskać Znak Jakości TGLS Quallity Alliance należy poddać się samoocenie oraz audytowi przeprowadzanemu przez niezależnego i bezstronnego audytora. Wynik tych procesów determinuje czy instytucji zostanie przyznany Znak Jakości. Znak jakości jest przyznawany na usługi szkoleniowe (szkolenia dla osób dorosłych), niezależnie od tematyki prowadzonych szkoleń.

Krok 1: Samoocena

Celem dokonania samodzielnej oceny jakości prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej należy wypełnić formularz samooceny.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą pełnego zakresu funkcjonowania instytucji szkoleniowej i podzielone są na następujące obszary:

Instytucja szkoleniowa przystępując do procesu oceny jakości oświadcza, że posiada min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w okresie ostatnich dwóch lat, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)

W przypadku kiedy instytucja szkoleniowa działa na rynku krócej niż dwa lata, może ubiegać się o znak jakości na podstawie spełnienia jednego z poniższych warunków:

 • właściciel firmy posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie (trenerskie/nauczycielskie) w prowadzeniu szkoleń, w okresie ostatnich 5 lat (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń);
 • instytucja szkoleniowa zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę metodyka/kierownika merytorycznego, który posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w okresie ostatnich 5 lat (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń). Metodyk/Kierownik merytoryczny musi być zatrudniony przez cały okres obowiązywania Znaku Jakości, w wymiarze co najmniej 1/2 etatu.

Ankieta samooceny

Aby otrzymać dostęp do ankiety samooceny proszę wypełnić poniższe pola.
Dostęp jest nadawany przez Koordynatora ds. Audytów i przesyłany mailem do 3 dni od wypełniania formularza.

  Przykładowe zagadnienia poruszone w formularzu samooceny

  • okres funkcjonowania instytucji szkoleniowej
  • struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności
  • umowy z klientami
  • obsługa klientów i procedury zgłaszania uwag, reklamacji, rezygnacji
  • dokumenty (ankiety, umowy, regulaminy, ulotki, kwestionariusze itp.)
  • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
  • przestrzeganie zasad dobrych praktyk w kontaktach z klientami
  • wykształcenie i doświadczenie dyrektora/kierownika merytorycznego
  • zakres obowiązków dyrektora merytorycznego
  • wykształcenie i doświadczenie trenerów
  • procedura rekrutacyjna trenerów
  • udział w szkoleniach i doskonalenie zawodowe trenerów
  • tabela poziomów i sposób kwalifikacji słuchaczy
  • program nauczania dla wszystkich poziomów zaawansowania/stopni trudności
  • sposoby weryfikacji postępów i zadowolenia
  • pomoce dydaktyczne dla trenerów i słuchaczy
  • zajęcia dodatkowe i ich dostępność
  • sposoby dokumentowania zajęć
  • sposób rozliczania zajęć z trenerami
  • obserwacje zajęć
  • cele szkoleń i weryfikacja ich osiągnięcia
  • sposób prowadzenia zajęć
  • wyposażenie pomieszczeń w pomoce dydaktyczne i sprzęt audio/video
  • wielkość sal, poczekalni, dostęp do WC.

  Krok 2: Audyt

  Po wypełnieniu ankieta zostanie przeanalizowana przez naszego pracownika. Jeżeli stan faktyczny prowadzonej instytucji szkoleniowej odzwierciedla zadeklarowane w ankiecie aspekty to znaczy w z obszaru 1-4 muszą Państwo uzyskać wynik 90%, natomiast z obszaru 5 – 50% to spełniacie Państwo wytyczne do uzyskania Znaku Jakości TGLS Quality Alliance.
  Po pomyślnym rozpatrzeniu formularza akredytacyjnego, koordynator ds. akredytacji uzgadnia z osobą do kontaktu z ramienia firmy termin inspekcji. Audyt odbywa się w terminie 2 – 6 tygodni od daty wniesienia opłaty. W zależności od rozmiaru instytucji inspekcja trwa jeden lub dwa dni. Opłata zawiera wszystkie koszty związane z audytem, również dojazd i ewentualny nocleg audytora. Audyt rozpoczyna się w godzinach porannych i kończy w godzinach popołudniowych i obejmuje między innymi: rozmowy z dyrekcją, pracownikami sekretariatu, trenerami, przegląd dokumentacji, obserwacje zajęć.

  Krok 3: Przyznanie Znaku Jakości

  Wynik audytu w postaci sprawozdania z jego przeprowadzania jest następnie porównywany z ankietą samooceny i na tej podstawie TGLS podejmuje decyzję o przyznaniu Znaku Jakości lub o odmowie jego przyznania.
  Znak Jakości przyznawany jest na 3 lata.

  Instytucja szkoleniowa oznaczona znakiem TGLS Quality Alliance ma obowiązek umieszczenia tej informacji na głównej stronie www swojej instytucji i obowiązek usunięcia go z niej najpóźniej w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy akredytacja.

  Aktualna tabela opłat za audyt i Znak Jakości jest dostępna w sekcji Opłaty.