Site Overlay

Etapy oceny procesu otrzymania znaku jakości

Poniżej przestawiamy następujące po sobie etapy procesu uzyskania znaku jakości TGLS Quallity Alliance.

Krok 1

Własna diagnoza instytucji

Etap 1 – to własna diagnoza prowadzonej działalności. Instytucja szkoleniowa wypełnia ankietę samooceny on-line, która analizuje poszczególne dziedziny jej funkcjonowania. Ankieta podzielona jest na 5 obszarów:

  • obszar 1 – Organizacja instytucji
  • obszar 2 – Karda dydaktyczna
  • obszar 3 – Usługa edukacyjna
  • obszar 4 – Prowadzenie zajęć
  • obszar 5 – Wysoki standard
Krok 2

Zaplanowanie audytu

Etap 2 – to analiza ankiety samooceny instytucji szkoleniowej  przez pracowników ds. akredytacji TGLS QA oraz zaplanowanie całego procesu weryfikacji. Podczas rozpatrywania wniosku analizuje się czy instytucja uzyskała min. 90% z obszarów 1 – 4 oraz min. 50% z obszaru 5.

Wspólnie z instytucją szkoleniową ustala się również termin przeprowadzenia audytu. Na tym etapie instytucja szkoleniowa wnosi opłatę za przeprowadzenie audytu oraz kompletuje dokumentację zajęć, która potwierdzi spełnienie standardów w poszczególnych obszarach.

Krok 3

Audyt

Etap 3 – to inspekcja odbywająca się w siedzibie instytucji w uzgodnionym terminie. W zależności od rozmiaru instytucji szkoleniowej, inspekcja trwa jeden lub dwa dni. Audyt rozpoczyna się w godzinach porannych i kończy w godzinach popołudniowych i obejmuje między innymi:

  • rozmowę z dyrekcją,
  • rozmowy z pracownikami sekretariatu,
  • rozmowy z trenerami,
  • przegląd dokumentacji,
  • hospitacje zajęć.
Krok 4

Otrzymanie znaku jakości

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku akredytacyjnego oraz inspekcji, która potwierdza stan faktyczny (wcześniej zadeklarowany w ankiecie samooceny) zostaje wystawiony certyfikat potwierdzający otrzymanie Znaku Jakości TGLS Quality Alliance. Znak Jakości przyznawany jest na 3 lata.

Instytucja, która uzyskała Znak Jakości TGLS Quality Alliance ma obowiązek umieszczenia tej informacji na swojej głównej stronie internetowej i obowiązek usunięcia informacji najpóźniej w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy akredytacja.

Dlaczego warto?

Instytucja szkoleniowa, która staje się członkiem TGLS Quality Alliance trafia do grona instytucji szkoleniowych które:

TGLS copyright ©. all right reserved.