Samoocena

Samoocena

Celem dokonania samodzielnej oceny jakości prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej należy wypełnić formularz samooceny. Skontaktuj się z nami a prześlemy Ci dostęp do systemu samooceny wraz z hasłem. Zgłaszając się o formularz nie zapomnij podać nam nazwę instytucji którą reprezentujesz oraz dane kontaktowe do siebie.

Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą pełnego zakresu funkcjonowania instytucji szkoleniowej i podzielone są na następujące obszary:

 • metodologii i jakości kształcenia
 • kwalifikacji kadry dydaktycznej
 • obsługi i komunikacji z klientem
 • procedur działania szkoły i obiegu dokumentów
 • warunków lokalowych

WAŻNE: Instytucja szkoleniowa przystępując do procesu oceny jakości oświadcza, że posiada min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń)

lub spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • właściciel firmy posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie (trenerskie/nauczycielskie) w prowadzeniu zajęć (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń);
 • instytucja szkoleniowa zatrudnia na podstawie umowy o pracę osobę metodyka/kierownika merytorycznego, który posiada udokumentowane 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
  (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń). Metodyk/Kierownik merytoryczny musi być zatrudniony przez cały okres obowiązywania Znaku Jakości.

Ankieta diagnozująca TGLS Quality Alliance dla instytucji prowadzących głównie szkolenia językowe

Ankieta diagnozująca TGLS Quality Alliance dla instytucji prowadzących szkolenia inne niż językowe

Przykładowe zagadnienia poruszone w formularzu samooceny

 • okres funkcjonowania szkoły
 • struktura organizacyjna i zakresy odpowiedzialności
 • umowy z klientami
 • obsługa klientów i procedury zgłaszania uwag, reklamacji, rezygnacji
 • dokumenty (ankiety, umowy, regulaminy, ulotki, kwestionariusze itp.)
 • przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
 • przestrzeganie zasad dobrych praktyk w kontaktach z klientam
 • wykształcenie i doświadczenie dyrektora metodycznego/właściciela szkoły
 • zakres obowiązków dyrektora metodycznego
 • wykształcenie i doświadczenie lektorów
 • procedura rekrutacyjna lektorów
 • udział w szkoleniach i doskonalenie zawodowe lektorów
 • tabela poziomów i sposób kwalifikacji słuchaczy
 • program nauczania dla wszystkich poziomów zaawansowania
 • sposoby weryfikacji postępów i zadowolenia
 • pomoce dydaktyczne dla lektorów i słuchaczy
 • zajęcia dodatkowe i ich dostępność
 • sposoby dokumentowania zajęć
 • sposób rozliczania zajęć z lektorami
 • hospitacje zajęć
 • cele szkoleń i weryfikacja ich osiągnięcia
 • sposób prowadzenia zajęć
 • wyposażenie pomieszczeń w pomoce dydaktyczne i sprzęt audio/video
 • wielkość sal, poczekalni, dostęp do WC.