Projekt dofinansowania znaku jakości

projekt

Projekt powstał, aby uzyskanie znaku jakości było łatwiejsze i bardziej dostępne dla niewielkich instytucji szkoleniowych. Znak jakości będzie potwierdzeniem spełnienia najwyższych standardów jakości i podniesie rangę szkoły językowej na lokalnym rynku edukacyjnym.

O zakwalifikowaniu instytucji szkoleniowych na Listę Podstawową bądź Listę Rezerwową decyduje liczba punktów uzyskanych w procedurze rekrutacyjnej. Punkty przyznawane są w oparciu o następujące kryteria:

Podstawowe – obowiązkowe dla wszystkich:

  • spełnienia przez instytucję szkoleniową założonych wytycznych standardów ujętych w ankiecie samooceny instytucji (link do ankiety)
  • posiadania min. dwa lata doświadczenia w prowadzeniu kursów językowych, w czasie których realizowała usługi szkoleniowe (łącznie min. 500 godz. lekcyjnych doświadczenia w prowadzeniu szkoleń językowych),
  • nie posiadania żadnego innego znaku jakości.

Dodatkowe:

  • instytucje szkoleniowe działające się w miejscowościach do 100 000 mieszkańców otrzymają dodatkowy 1 pkt
  • instytucje szkoleniowe posiadające do 300 uczniów w danym roku w którym odbywa się audyt otrzymają dodatkowy 1 pkt
  • instytucje szkoleniowe nie posiadające oddziałów otrzymają dodatkowy 1 pkt.

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Ostateczny termin zgłoszeń to 31.03.2015.

Opłata za audyt

290 zł  za przeprowadzenie audytu

(Kwota stanowi 20% kosztów audytu, które w całości wynoszą 1450 zł brutto. Pozostała wartość została sfinansowana w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia języków obcych, poprzez upowszechnienie standardów jakości TGLS”

Opłata członkowska

240 zł rocznie

Instytucja szkoleniowa w momencie otrzymania znaku jakości staje się członkiem TGLS Quality Alliance i zobowiązuje się uiszczać opłatę członkowską w wysokości 240 zł brutto za każdy rok członkostwa.

QUALITY ALLIANCE PNG_164x87